Logistyka studia inżynierskie

SPECJALNOŚCI
STUDIA STACJONARNE
 • Inżynieria Systemów Energetycznych
 • Inżynieria Systemów Logistycznych
 • Inżynieria Transportu Lądowego

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest wymaganą liczbą zdeklarowanych na tę specjalność studentów.

Co zyska absolwent?

Absolwent jest przygotowany do podjęcia wyzwań ekonomicznych i technicznych z zakresu logistyki i transportu. Ma wiedzę i umiejętności z zakresu sterowania przepływami informacji, środkami finansowymi, zasobami ludzkimi i materialnymi, jak i zagadnień technicznych z obszaru mechaniki, elektroniki czy robotyki. Specjalności inżynierskie ukierunkowane zostały na bardziej praktyczne podejście do procesu kształcenia, z wykorzystaniem dużej liczby laboratoriów, ćwiczeń oraz praktyk zawodowych.

Specjalność Inżynieria Systemów Logistycznych ma na celu wykształcić fachowców posiadających umiejętności z zakresu projektowania i funkcjonowania nowoczesnej infrastruktury logistycznej, planowania oraz sterowania systemami logistycznymi, wdrażania automatyki i robotyki w procesach logistycznych, a także planowania strategicznego i zarządzania operacyjnego z wykorzystaniem systemów IT. Absolwent specjalności potrafi obsługiwać systemy klasy ERP, MRP, WMS, TMS, SCM, posiada umiejętności wykonania analizy procesowej oraz projektowania infrastruktury.

Specjalność Inżynieria Transportu Lądowego ma na celu wykształcić fachowców znających zarówno techniczne uwarunkowania funkcjonowania infrastruktury oraz suprastruktury transportowej, jak i znającego aspekty modelowania ruchu, zarówno gospodarczego, publicznego (w tym miejskiego), jak i prywatnego.

Każda ze specjalności na kierunku Logistyka w założeniach ma wykształcić dobrze przygotowaną zawodowo kadrę logistyczną.

Potencjalne miejsca pracy
 • przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL),
 • działy transportowe i logistyczne firm produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • działy planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem,
 • centra logistyczne,
 • parki przemysłowe i logistyczne,
 • stanowiska informatycznej obsługi logistyki i transportu,
 • zespoły projektowe ds. rozwoju sieci dostaw, przeprojektowywania systemów logistycznych, budowy infrastruktury, modelowania ruchu itp.,
 • zakłady komunikacji publicznej,
 • jednostki zajmujące się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,
 • jednostki certyfikujące i audytujące.

Powrót