Wymagane dokumenty

Dokumenty na II st. studiów:

  • podanie (wydruk po zarejestrowaniu w ERK)
  • świadectwo dojrzałości oryginał lub odpis (wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia)
  • dowód osobisty (kserokopia – oryginał do wglądu)
  • 2 zdjęcia kolorowe (podpisane)
  • kserokopia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu)
  • odpis dyplomu + suplement ukończenia studiów wyższych (na st. inżynierskich wyłącznie dyplom inżyniera)
  • zaświadczenie ze średnią ocen z przebiegu studiów licencjackich, inżynierskich (potwierdzone przez uczelnię)
  • deklaracja ilości rat (wydruk z ERK) (dotyczy tylko st. niestacjonarnych)

Powrót