Kryteria kwalifikacji (obliczanie punktów)

 • Podstawą postępowania kwalifikacyjnego są wyniki egzaminu: "nowa matura" - egzaminu pisemnego; "stara matura" - egzaminu pisemnego albo ustnego.
 • Oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości zostaną przeliczone na punkty zgodnie z zasadami i według wzorów podanych w tabeli.

* "NOWA MATURA"

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Grupa I, II, III - przedmioty do wyboru, w zależności od wybranego kierunku (specjalności) studiów.
 3. Przy obliczaniu wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko jeden raz.
 4. Litera "P" przy skrócie we wzorze oznacza poziom podstawowy, litera "R" poziom rozszerzony.
 5. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotu zdanego na dwóch poziomach (nowa matura), pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy dla kandydata.
 6. Kandydatom klas dwujęzycznych wynik uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5 a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku (specjalności) studiów (nie dotyczy to wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym np. biologia, historia), z zastrzeżeniem, że suma punktów uzyskanych przez kandydata w algorytmie określonym w kryteriach kwalifikacji na danym kierunku (specjalności) studiów nie może przekroczyć maksimum punktów możliwych do uzyskania według tych kryteriów.
 7. u oznacza "albo"

 

"STARA MATURA"

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, to pod uwagę będzie brana ocena z danego przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
 2. Grupa I, II, III - przedmioty do wyboru, w zależności od wybranego kierunku (specjalności) studiów.
 3. Przy obliczaniu wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko jeden raz.
 4. u oznacza "albo"

PRZEDMIOTYPISEMNEGOEGZAMINUMATURALNEGO DO ALGORYTMU

Powrót