Kryteria kwalifikacji (obliczanie punktów)

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  na studia II-go stopnia

 

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:

 

 

O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;

 

Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

Powrót